Opis projektu

Starzenie społeczeństwa jest powszechne. Zauważalne w skali kraju i województwa podkarpackiego. W województwie podkarpackim jest ono wyraźne dodatkowo w związku z dużym odsetkiem osób w wieku produkcyjnym migrujących zarobkowo. Problematykę starzenia społeczeństwa w województwie i potrzeby spójne ze wskazanymi w ofercie zapisane są w Wojewódzkim Programie Pomocy Społecznej na lata 2016-2023 oraz danych statystycznych np. GUS.

Liczba seniorów wzrasta rokrocznie, wydłuża się również wiek osiągany przez seniorów. Tym samym wydłuża się czas w którym osoby te nie świadczą pracy zarobkowej, są w dobrym stanie zdrowia, mają wiele wolnego czasu, którego nie potrafią w sposób konstruktywny i zadowalający wykorzystać. Najtrudniej sytuacja przedstawia się na terenach wiejskich, gdzie oferta inicjatyw podejmowanych względem seniorów jest najmniej rozpowszechniona. Następuje niejednokrotnie izolacja społeczna seniorów wynikająca z braku ich aktywności oraz często obserwowane i diagnozowane problemy emocjonalne seniorów związane z poczuciem samotności, bezradności, postępującym spadkiem sprawności fizycznej i intelektualnej. Do rzadkości należą oferty zajęć wielopokoleniowych, gdyż działania te nastręczają najwięcej trudności w momencie realizacji. Trudno jest bowiem znaleźć obszary działalności, które byłby zbieżne dla dwóch tak różnych od siebie zwłaszcza „postępem cywilizacyjnym” pokoleń. Seniorzy w większości nie korzystający ze współczesnych urządzeń elektronicznych oraz wnukowie w wielu sytuacjach żyjący wręcz w wirtualnej rzeczywistości. Oferta przewiduje więc znalezienie działań na styku zainteresowań obu pokoleń, wykorzystanie wiedzy i umiejętności seniora oraz młodego człowieka, wzajemnego podziału ról, by możliwe było odniesienie sukcesu w konkursie. W działaniu trzeba bowiem wiedzy kulinarnej i doświadczenia seniora, który będzie liderem w wyborze właściwego przepisu kulinarnego i będzie uczył wnuka jego przygotowania. Wnuk natomiast będzie musiał wykorzystać swoje umiejętności w zakresie obsługi komputera – programów tekstowych, portali społecznościowych i obsługi poczty elektronicznej. Osoby te spędzą ze sobą kilka kolejnych dni na znalezieniu przepisu, opracowaniu biografii autora przepisu oraz swojej, jako drużyny. Będą musiały wspólnie przygotować potrawę i udokumentować te działania w fotografii, następnie dokonać zgłoszenia do konkursu. Działania te pokażą zarówno seniorom jak i młodym ludziom, że istnieją obszary w których wzajemne spędzanie czasu jest możliwe i sprawia dużą przyjemność. Utworzenie strony internetowej i facebooka, gdzie znajdą się przepisy i gdzie będzie można komentować receptury, dodawać kolejne, itd. Będzie bardzo atrakcyjną współcześnie formą realizacji zadania i umożliwi jego trwałość również po zakończeniu realizacji zadania, ponieważ Oferenci przewidują kontynuację tych działań. Obszar promowania zdrowego odżywiania, działań względem dzieci i młodzieży oraz osób starszych jest podstawą aktywności oferentów. Projekt uczuli seniorów również na aspekty dbania o swoje zdrowie, co również poprawi jakość ich życia poprzez zmiany nawyków żywieniowych oraz zainteresowanie aktywnością fizyczną.

Celem głównym realizacji zadania publicznego jest zwiększenie i rozwój oferty świadczeń pomocy społecznej dla seniorów z województwa podkarpackiego poprzez organizację działań wzmacniających więzi międzypokoleniowe i aktywnie włączających w zadanie seniorów oraz ich wnuki. Cele szczegółowe: – organizacja aktywnej formy spędzania czasu w formie międzypokoleniowej dla ponad 150 seniorów z terenu województwa podkarpackiego i min. 180 dzieci i młodzieży w różnym wieku, – poprawa samopoczucia, satysfakcji wewnętrznej oraz poczucia przydatności społecznej u ponad 150 seniorów, – wzrost szacunku, zrozumienia i empawi wśród min. 180 dzieci i młodzieży względem seniorów, – wzrost świadomości międzypokoleniowej w obszarze możliwości organizacji ciekawych i satysfakcjonujących form wzajemnej aktywności, – archiwizacja kulinarnego dziedzictwa kulturowego seniorów dla kolejnych pokoleń, ich rodzin oraz ogółu mieszkańców województwa podkarpackiego, – promocja zdrowych nawyków żywieniowych i przetwórstwa żywności na bazie naturalnych produktów, – promocja aktywności społecznej, działalności organizacji pozarządowych i wolontariatu